شرکت تدبیر نوین سازان

(TNS)

منبع های آبی

مخازن ذخیره پروفیلن :
drinking water tank on a house استفاده از پلى اتیلن با چگالى بالا براى ذخیره آب آشامیدنى كاملاً مجاز می‌باشد. مخازن ذخیره تولیدى این شركت در هر جائى که آب آشامیدنى باید با فشار کمبراى ساختمان هاى بلند فراهم شود مورد استفاده قرار مى گیرند. اندازه مخازن آب بین 8 تا 15 متر مکعب مى باشد.

این چنین سیستم ها جایگاه خود را در کشور هاى در حال رشد سریع مانند مالزى و هند باز کرده اند. وزن کم مخازن، حمل آن با هلیکوپتر به بام ساختمان ها را میسر مى سازد.storage tank scheme

مخازن اندازه گیری و بافر پروفیلن :
همچنین در کشورهای در حال توسعه، مشکل تهیه آب براى مناطق دور دست و کم جمعیت وجود دارد. در اینجا لوله آب فشار بالا به بافر یا مخازن ذخیره منتهى شده و آب مورد نیاز براى مصرف را فراهم مى سازند.


drinking water tank در عین حال از مخازن براى اتصال اندازه گیرى و کنترل تکنولوژی/مهندسى و همچنین براى پمپها و براى انتقال آب آشامیدنى استفاده مى شود. براى بازرسى مخازن قابل دسترسى براى اجرا مى باشند.
از مخازن این سازه ها بعنوان مثال در سوئیس استفاده شده است. بعلت وزن سبک امکان حمل با هلیکوپتر به مکانهاى دشوار نیز وجود دارد.

چاپ ایمیل