Iran england               شرکت تدبیر نوین سازان                          fb  twitter instagram telegram linkedin

  • خانه
  • تکنولوژی
  • تکنولوژی دفن زباله

تکنولوژی دفن زباله(Landfill)

امروزه با گسترش شهرها و مصرف مواد و محصولات گوناکون در نتیجه تولید روزافزون زباله، دفع اصولی زباله ها اهمیت فراوانی یافته است. در سالهای اخیر مراکز دفع زباله ها معمولاً به دو طریق احداث می گردند: عمقی (pit-type) و انباشتی سطحی (dump-type)

روش عمقی (pit-type): در این روش، پس از خاکبرداری تا عمق مورد نظر (معمولاً 100 متر)، بستر خاک با استفاده از پوششهای خاص HDPE بطور کامل آب بندی می گردد. سپس شبکهلوله زهکشی قرار داده شده با این لوله ها با شفتهای تعبیه شده متصل می گردند. این شبکه زهکشی شیرآبه ترواش شده از زباله ها را با آب باران نفوذ کرده به زباله ها، جمع آوری کرده و از طریق شفتهای تعببیه شده خارج می کند.

روش انباشتی سطحی (dump-type): در این روش منطقه ای با استفاده از خاک ریزی محصور شده (تا ارتفاع 20 متر) و سپی این ناحیه آب استفاده از پوششهای خاص HDPE کاملاً آبندی می گردد. پس از آن شبکه لوله زهکشی قرار داده شده و انتهای این لوله ها به منهول هایی در خارج از منطقه منتقل شده و جمع آوری می گردد.

شرکت تدبیر نوین سازان با ارائه لوله زهکشی و شفتهای با استحکام بالا و مقاومت شیمیایی فوق العاده در برابر مواد شیمیایی قادر به تامین نیازهای موجود در این زمینه می باشد. همچنین با بهره گیری از تکنولوژی جدید شریک خارجی در ساخت شفتهای تلسکوپی، این شرکت قادر به ارائه این تکنولوژی در سطح منطقه است.

برچسب ها: زهکشی, لوله زهکشی, لوله

چاپ