شرکت تدبیر نوین سازان

(TNS)

سیستم های مخازن نگهدارنده


سیستم   -   اجزاء   -   خصوصیات


انواع مختلف طراحى ها بر اساس استانداردهاى ATV-A 117 ،  و ATV-A 128 آلمان مى باشند. این نوعها اساساً بصورت ملحق شده در سیسم اصلى مجراى فاضلاب یا بصورت سیستم انشعاب فرعى بکار مى روند. موارد استفاده از مخزنهاى نگهدارى عبارتند از :

- لگن جمع آوری
- عبور از لگن با لبریز شدن
- لگن هاى ردیفی
- مخزن نگهدارى با خالى کردن در دهانه یا مجراى خارجی
- مخزنهاى موازى یا باترى ذخیرهسیستمهاى مخزن ذخیره پروفیلن از اجزاى جداگانه اى تشکیل یــــافته اند.
دامنه اى از اجزاى استاندارد، از لوله هاى ساده گرفته تا دریچه هاى آدم رو، شامل تاسیساتى که تا قطر 300 میلیمتر نیز ارایه مى گردند، وجود دارد. براى کاربرد هاى مختلف، سیستم هاى کاملى را در انبار داریم. در زیر لیستى از اجزاى استاندارد را مشاهده مى کنید:


دریچه هاى آدم رو و اطاقک بازرسی
 • شفت هاى تلمبه زنى
 • شفت هاى تخلیه
 • سرریز مرکزى
 • تخلیه افقی
 • سرریز یک طرفى
 • سرریز از هر دو طرف  دریچه تخلیه عنصر مرکزى مخازن ذخیره سیلاب هستند. محصولات ما با استفاده از پلاستیک، در صورت بکارگیری، هم از لحاظ هزینه کلى تاسیسات و هم از لحاظ تعمیر و نگهدارى مخازن ذخیره سیلاب مفید هستند.


  شریک خارجى ما با همکارى دانشگاه اسن آلمان، طرح هیدرولیکى براى سرریز هاى مرکزى ساخت. سرعت تخلیه فاضلاب براى کاهش رسوبات و اجسام جامدى که مانع تخلیه مناسب هستند، تحت تاثیر نحوه طراحى مى باشد.
  در مقایسه با تخلیه هاى افقی، سرریز یک طرفى یا دو طرفى جایگزین باصرفه اى است که براى حجم هاى کم تخلیه مناسب است.


 

چاپ ایمیل