شرکت تدبیر نوین سازان

(TNS)

خطوط فاضلاب

لوله هاى پروفیلن در تکنولوژى صنعتى کارخانه

industry sewer line اصولاً خطوط فاضلاب در صنعت شامل خطوط فاضلاب عمومى می‌شود، اما برخى استثناها هم وجود دارد.


industry pipe lined street
سیستم هاى فاضلاب باید سازگار با ملزومات عملیاتى باشند . لوله هاى قدیمى موجود و لوله هاى جدید بایستى به هم متصل شوند. در چنین موردى هیدرولیک نقش تعیین‌كننده‌اى ندارد . بنابراین خیابان هاى لوله کشى شده که در تصویر دیده مى شوند اغلب مورد استفاده قرار گرفته و مستثنى از این قاعده نمی‌شوند.
tank with shafts


ایمنى سیستم هاى فاضلاب صنعتى اغلب مهمتر از سیستمهاى شهرى و عادى است. بخصوص در مراحل تولید که میزان خسارت وارده به محیط اطراف بایستى محاسبه گردد. مایعات بیرون آمده مى تواند وارد شبکه کانال شده یا وارد مخازن آتش نشانى گردد. بنابراین توجه بیشتری نسبت به مقاومت شیمیائى سیستم‌هاى فاضلاب می‌شود.


چاپ ایمیل