شرکت تدبیر نوین سازان

(TNS)

استانداردها

استانداردهای مورد استفاده این شرکت در جهت کنترل کیفیت محصولات خود را میتوان به چند دسته تقسیم بندی نمود که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :

استاندارد مواد اولیه  و تولید :

  • EN 13476-3 
  •  ISIRI 9116
  • DIN 16961

 استاندارد نصب و محاسبات :

  • ATVA127  محاسبات استاتیکی
  • ATVA110 محاسبات هیدرولیکی 
  •  EN1610  محاسبات نصب و تست

 استاندارد اتصالات و جوشکاری:

  •  DVS 2207 
  •  DVS 2209

 

 


 

چاپ ایمیل