شرکت تدبیر نوین سازان

(TNS)

مشخصات مدیران ارشد شرکت

ردیف

مشخصات

سمت

درجه تحصیلی

1

مهندس انزلی

رییس هیئت مدیره

لیسانس

2

دکتر مساحی خسروشاهی

نایب رییس هیئت مدیره

دکترا

3

دکتر اقبالی افشار

عضو هیئت مدیره

دکترا

4

مهندس ملک پور

مدیر عامل

فوق لیسانس

5

مهندس پور اصغر

قائم مقام مدیر عامل

لیسانس

چاپ ایمیل