شرکت تدبیر نوین سازان

(TNS)

سپتیک تانک پلی اتیلن

سپتیك تانك های دوجداره پلی اتیلنی ساده ترین نوع تصفیه خانه تك واحدی هستند كه تصفیه بیولوژیکی با كمك باكتری های بی هوازی در آن انجام می گیرد. البته این سپتیک تانک ها را می توان با ایجاد تغییراتی در ساختار آنها، تبدیل به سپتیک های پیشرفته با راندمان بالاتر نمود که خروجی آنها دارای مشخصات بسیار مطلوبی می باشد. روند تصفیه بدین صورت است که فاضلاب پس از ورود به انباره سپتیک و به علت كاهش سرعت جریان آن، قسمتی از مواد معلق خود را به علت ته نشینی از دست می دهد و از سوی دیگر انباره بیرون می آید. هر سپتیک تانک پلی اتیلن از اجزای مختلفی تشکیل شده است که اجزای مهم هر سپتیک تانک، سیستم ورودی فاضلاب شامل لوله و بافل ورودی، مخزن اولیه سپتیک تانک که بیشترین حجم سپتیک تانک را به خود اختصاص داده و معمولاً حدود 70درصد حجم کل سپتیک تانک مربوط به این بخش است، دیواره جداکننده که باعث جلوگیری از ورود لجن شناورشده به مخزن زلال سازی می شود، مخزن زلال سازی که حدود 30 درصد حجم کل سپتیک تانک را شامل شده و در آن فاضلاب عاری از مواد قابل ته نشینی می باشند، تهویه که از طریق این مجرا گازهای تولید شده ناشی از فرآیندهای بی هوازی تصفیه فاضلاب از سپتیک خارج میگردد و سیستم خروجی فاضلاب که شامل بافل و لوله خروجی سپتیک پلی اتیلنی می باشد.

سپتیک پلی اتیلنی 90 متر مکعبی دفنی افقیسپتیک پلی اتیلنی به صورت پکیج تصفیه فاضلاب1-سپتیک پلی اتیلن resize

برچسب ها: سپتیک, پلی اتیلن, دوجداره, تانک

چاپ ایمیل