شرکت تدبیر نوین سازان

(TNS)

پروژه فاز 24-22 پارس جنوبی عسلویه

کارفرمای اول : شرکت نفت و گاز پارس جنوبی فازهای 22 و 24 ( POGC  )

پیمانکار اول : پترو سینا آریا

مشاور : موسسه مشاور ساحل

تولید کننده و مجری عملیات جوشکاری لوله ها : شرکت تدبیر نوین سازان

متراژ :420 متر لوله 2500 میلیمتر و 420 متر لوله 1400 میلیمتر جهت خطوط خشکی ، 138 متر لوله 2500میلیمتر و 138 متر لوله 1400 میلیمتر جهت خطوط دریایی به همراه زانو و اتصالات مربوطه از جنس پلی اتیلن .

چاپ ایمیل