شرکت تدبیر نوین سازان

(TNS)

آبگیر Kharg Island Gas Gathering and NGL Recovery Project

کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران ( IOOC )

مشاور: Alkyon & DMC

پیمانکار: IRASCO / IRITEC / PETROSAHEL CONSORTIUM

موقعیت : جزیره خارک

تولید کننده و مجری عملیات جوشکاری  متر لوله ها : شرکت تدبیر نوین سازان

متراژ :1500 متر لوله 2500 میلیمتر جهت خط دریایی به همراه زانو و اتصالات مربوطه از جنس پلی اتیلن .

چاپ ایمیل